User:Chanathinart.p

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวชนาธินาถ พันธ์สว่าง
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 มกราคม 2541 อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ที่อยู่ปัจจุบัน 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิ่งที่สนใจ

การถ่ายภาพ
รูปภาพ 1

ลิงค์ที่น่าสนใจ