Toolsset-Infusion

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Nurselab-icon.png
Learn & Share ห้องปฏิบัติการพยาบาล @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


การจัดชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล @ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เป็นการแนะนำการจัดชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รู้จักและเข้าใจ

Learn-icon.png ชุดอุปกรณ์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
Toolsset-infusion.png มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้

1. กระปุกใส่สำลีแห้ง
2. น้ำยาฆ่าเชื้อ
3. สายยางรัดเส้นเลือด
4. Medicut, Set I.V.
5. Three way, Extension tub
6. สารน้ำตามแผนการรักษา
7. พลาสเตอร์ 3 M หรือ พลาสเตอร์ปลอดเชื้อชนิดโปร่งใส
8. ชามรูปไต 1 ใบ
9. เสาแขวนและขอแขวนขวดสารน้ำกลับสู่หน้าหลัก  "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"
กลับสู่หน้าหลัก "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้