Toolsset-Backrub

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Nurselab-icon.png
Learn & Share ห้องปฏิบัติการพยาบาล @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


การจัดชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล @ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เป็นการแนะนำการจัดชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รู้จักและเข้าใจ

Learn-icon.png ชุดอุปกรณ์นวดหลัง ( Back Rub )
Toolsset-back-rub.png มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้

1. แอลกอฮอล์ 25% น้ำมันมะกอกหรือครีมบำรุงผิว
2. แป้ง
3. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
4. ผ้าห่ม 1 ผืนกลับสู่หน้าหลัก  "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"
กลับสู่หน้าหลัก "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้