ICT-Skype

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Ict-socialmedia-icon.png เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Skype

1. แนะนำโปรแกรมSkype-icon.png


   • โปรแกรม Skype เป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต โดยสามารถสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบของข้อความ เสียงและภาพจากกล้อง Webcam/กล้องมือถือ
   • เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Real Time และสื่อสารได้แบบ 2 ทาง (2-way Communication)
   • ใช้ในการโทรศัพท์ติดต่อผู้อื่นที่ไม่ได้ใช้ Skype ได้ ซึ่งโทรได้ทั้งมือถือและโทรศัพท์พื้นฐาน แต่ต้องเสียเงินเป็นรายเดือน (BuyCredit กับเว็บไซต์ www.skype.com)

2. การติดตั้งโปรแกรม SkypeSkype-install.png


   • ดาวน์โหลดโปรแกรม Skype จากเว็บไซต์ Skype 
   • ดับเบิลคลิกที่ชื่อโปรแกรม และเริ่มการติดตั้ง ให้พึงระวังในการติดตั้งโปรแกรม ไม่คลิกแต่ปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ ให้ดูด้วยว่ามีการถามให้ติดตั้งโปรแกรมเสริมอื่นๆ หรือไม่ ถ้าถามให้คลิกเครื่องหมายถูกออกให้หมด

3. การสร้าง Skype AccountSkype-create-account.png


   • เปิดโปรแกรม Skype และคลิกที่ปุ่ม “สร้างบัญชีผู้ใช้” หรือสมัครผ่านเว็บ https://login.skype.com/account/signup-form 
Skype-create-account2.png
    • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ดังรูป 
    • กำหนดรหัสบัญชี (Skype Name) ซึ่งจะเป็นชื่อที่จะใช้ในการ Sign in และกำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน (รวมเครื่องหมาย . - และ _) 6-32 ตัว
    • กำหนดรหัสผ่าน (Password) โดยจะต้องตั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษร ผสมกัน 6-20 ตัว
    • พิมพ์ข้อความยืนยันการสมัคร ดังที่ปรากฏบนหน้าจอ
    • คลิกปุ่ม “I agree-Continue” 
    • หน้าจอแสดงการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Skype name จะแสดงดังรูป 
Skype-create-account3.png

4. การล๊อกอินเข้าใช้งาน (Sign in)Skype-signin.png


   • เปิดโปรแกรม Skype
   • ป้อนข้อมูลรหัสผู้ใช้ในช่อง Skype Name และรหัสผ่านในช่อง Password
   • คลิกปุ่ม Sign in
   • ตรวจสอบเสียงไมโครโฟนและภาพจากกล้องเว็บแคม
   • เพิ่มรูปภาพใน Profile
   • หน้าจอหลักของโปรแกรม Skype จะปรากฎบนหน้าจอ ดังรูป
Skype-mainpage.png

5. การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact List)Skype-add-contactlist.png


   • จากหน้าจอหลักของโปรแกรม Skype
   • คลิกไอคอนรูปคนที่มีเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
   • ป้อนข้อมูลในช่องที่มีรูปแว่นขยาย โดยจะกรอกเป็นชื่อ E-mail Address หรือ Skype Name ก็ได้
   • รายชื่อจะปรากฏด้านล่างให้คลิกเลือกรายชื่อของผู้ที่เราต้องการติดต่อ
   • ข้อมูลของผู้ที่ต้องการติดต่อจะปรากฏบนหน้าจอด้านขวา
   • คลิกที่ปุ่ม “Add to Contacts”
   • ส่งข้อความร้องขอการติดต่อ และคลิกปุ่ม Send
Skype-contactlist-status.png

6. การสนทนาแบบรับ-ส่งข้อความSkype-messenger1.png


   • จากหน้าจอหลักของโปรแกรม Skype
   • คลิกชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ
   • พิมพ์ข้อความตรงช่องป้อนข้อความด้านล่างขวา และเลือก Emotion icons จากปุ่มด้านข้าง 
   • พิมพ์เสร็จ เคาะปุ่ม Enter
Skype-messenger2.png
   • ข้อความจะปรากฏด้านบนช่องป้อนข้อความ
Skype-messenger3.png

7. การสนทนาแบบ Video CallSkype-vdocall1.png


   • จากหน้าจอหลักของโปรแกรม Skype
   • คลิกชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ
   • คลิกปุ่ม Video Call
   • ภาพจะปรากฏบนหน้าจอผู้ที่ต้องการติดต่อ
Skype-vdocall2.png
   • คลิกปุ่ม Answer เป็นการสนทนาด้วยเสียง หรือ
   • คลิกปุ่ม Answer with video เป็นการสนทนาด้วยเสียงและภาพจากเว็บแคม
Skype-vdocall3.png
   การ Share screen
   • คลิกเครื่องหมาย + แล้วเลือกเมนูย่อย Share screens…
Skype-sharescreen.png
   ตัวอย่างหน้าจอ Share screen
Skype-sharescreen2.png

8. การรับ-ส่งไฟล์

   • คลิกที่เครื่องหมาย + และเลือกเมนูย่อย Send File…
Skype-sendfile.png
   • เลือกไฟล์ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Open
   • ไฟล์จะถูกส่งไปยังปลายทาง แต่ต้องให้ปลายทางรับไฟล์โดยเลือก Save as

9. การแสดงสถานะและการยกเลิกการใช้งาน (Sign out)


Skype-status-logout.png


กลับสู่หน้าหลัก Social media
กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Social Media"
สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 09:07, 5 January 2016 (UTC) Program::Skype