สปรียา คำดา-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1

</center>รูปภาพที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center>

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเแลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่นด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
รูปภาพที่ 2

</center>รูปภาพที่ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจ จำแนกรายด้าน</center>

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วัน/เดือน/ปี่ กำหนดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานต์