ศุภาพิชญ์-ศรีธินนท์-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพ 1
รูปภาพ1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการแสดงประเมิญความพึงพอใจ

ผลประเมิณความพึงพอใจ พบว่า นักศีกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน " การใช้งานเครื่องมือทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
รูปภาพ 2
รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมิณความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานต์