วรัญญา-นิวงษา-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO เเละการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วใหญ่เป็นผู้หญิง 91 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน9คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ1
รูปภาพที่1
รูปภาพที่1กราฟวงกลมเเสดงจำนวนร้อยล่ะ จำเเนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึ่งพอใจ

ผลการประเมินความพึ่งพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึ่งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.53เเละในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยเท่า4.54 ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา"มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดเท่ากับ4.47ดังรูปภาพ2
รูปภาพ2
รูปภาพ2 กราฟเเท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึ่งพอใจจำเเนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค.60 วันขึ้นปีใหม่
13-15เม.ย.60 วันสงกรานต์