พรนภา-ชาตะรักษ์-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใสไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพสหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพสชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

<center>

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักสึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวามเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนดลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
รูปภาพ2
<center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย60 วันสงกรานต์