ดาวเรือง -ยาแจ๊ะ-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิถีในการใส่รุปภาพ VDO และการสสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รุปภาพ

ข้อมุลททั่วไป

ลักษณะส่วบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เปนเพศหญิงจำนวน91คน คิดเป็น ร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรุปภาพ 1

รูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดง

จำนนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า

นักศึกษามีความพึงพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มี ค่าเฉลี่ยสุงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็น ด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.54 ส่วนด้าน "การใช้งาน เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา"มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.47 ดังรูปถาพ 2

รูปภาพ 2
รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

Error loading file:"Habits-cover-byViolette.mp4"

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 มใคใ 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานต์