Word-tabledata

From learnnshare
Jump to: navigation, search
Ict-word-icon.png เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word > การปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตาราง (Table)

Word-picover.png
จากข้อมูลหน้าดอกไม้สัญลักษณ์ “ดอกเอื้องคำ” จะเห็นรูปภาพทับตัวหนังสือ ทำให้ข้อความขาดหายไป จึงจะปรับแต่งข้อมูลให้อยู่ในรูปของตาราง ดังนี้
    • เลื่อนเคอร์เซอร์อยู่ด้านหลังคำว่า ดอกไม้สัญลักษณ์ “ดอกเอื้องคำ” แล้วเคาะปุ่ม Enter
Word-insert-table.png
    • คลิกแท็บ Insert แล้วคลิกที่ลูกศรชี้ลงของไอคอน Table 
    • เลือกขนาดตารางเป็น 2 x 1 (2 คือ จำนวนคอลัมน์ และ 1 คือ จำนวนแถว)
    • คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Cut
    • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คอลัมน์ที่ 1 ของตาราง แล้วคลิกเมาส์ขวา เลือก Paste 
    • คลิกเลือกข้อความ แล้วคลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Cut
    • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง แล้วคลิกเมาส์ขวา เลือก Paste
Word-picturestyle.png
การเลือกรูปแบบของรูปภาพ (Picture Style)
    • ดับเบิลคลิกที่รูปภาพดอกไม้
    • คลิกที่แท็บ Format แล้วคลิกลูกศรชี้ลงที่ Picture Styles เลื่อนคลิกเลือกรูปแบบกรอบของรูปภาพ 
Word-tableborder.png
การซ่อนกรอบของตาราง
    • เลือกตารางทั้งหมด โดยเลื่อนเมาส์ไปอยู่ด้านข้างซ้ายของตาราง (ไอคอนของเมาส์จะเป็นรูปลูกศรสีขาวชี้เข้า ) 
    • ให้คลิกเลือกพื้นที่ของตารางทั้งหมด
    • คลิกแท็บ Home ในส่วนของ Paragraph ให้คลิกลูกศรชี้ลงของไอคอน  
    • แล้วเลือกรูปแบบเป็น No border


กลับสู่หน้าหลัก Word
กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word"สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 09:07, 5 January 2016 (UTC) Program::Word Topic::tabledata