Main Page

From learnnshare
Revision as of 05:18, 15 February 2016 by Webadmin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้


No1-icon.png
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)

ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยทักษะทางด้าน ICT เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Knowledge-and-Skills) ของกรอบแนวคิดของเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) [1] ที่ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C” โดยที่
• 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์)
• 4C ได้แก่ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (ความร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
ซึ่งยังรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
21st Century Knowledge-and-Skills Rainbow

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill) [2] ประกอบด้วย
1. ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) นั่นคือทักษะในการเข้าถึง (access) อย่างรวดเร็วและรู้แหล่ง ทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือ และทักษะในการใช้อย่างสร้างสรรค์
2. ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) เป็นทักษะสองทาง นั่นคือด้านรับสารจากสื่อและด้านการสื่อสารออกไปได้หลากหลายทาง เช่น วิดีโอ (video) ออดิโอ (audio) เว็บไซต์ (website) เป็นต้น
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Iteracy) โดยเน้นการใช้เครื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่นำไปใช้ในทางที่ทำร้ายตนเอง หรือทำลายอนาคตของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
No2-icon.png
ใช้เป็นแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน/ปฎิบัติงาน

ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยความรู้ที่จัดเก็บอาจจะเป็น
ความรู้แบบชัดแจ้งที่มีจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร(Explicit Knowledge)
หรือเป็นความรู้แบบที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) และนำมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ แชร์และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ได้
Knowledge Management
[3]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มีการดำเนินการตามโมเดล “ปลาทู” ดังนี้
1. ส่วนหัว ส่วนตา เป็นส่วนที่มองว่ากำลังจะไปทางไหน (Knowledge Vision - KV) ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”
2. ส่วนกลางลำตัว เป็นส่วนที่เป็น “หัวใจ” (Knowledge Sharing - KS) ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn)
3. ส่วนหาง เป็นส่วนสร้างคลังความรู้ (Knowledge Assets) เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT เสมือนการ “สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs)
Tuna Model

Learn-icon.png จุดเริ่มต้นการเรียนรู้และแชร์ ( Start at a Learning Point )
รู้จักและเรียนรู้ภาษา Wiki
รู้จักและเรียนรู้ภาษา Wiki

Right-arrow-icon.png
เรียนรู้และแชร์ทักษะ ICT
เรียนรู้และแชร์ทักษะ ICT

เรียนรู้และแชร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เรียนรู้และแชร์
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
 


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.p21.org/our-work/p21-framework .สืบค้นวันที่ 19 พ.ย.2558
  2. วิจารณ์ พานิช.(2555) .วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 .กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
  3. http://www.dreamstime.com .สืบค้นวันที่ 7 ธ.ค.2558


Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้