Kodchakorn.k-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:13, 18 March 2016 by Kodchakorn.c (Talk | contribs) (ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง)

Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

นางสาวกชกร ชาติวงษ์อมร

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง