Difference between revisions of "Kodchakorn.k-wiki2"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
(การใส่ไฟล์รูปภาพ)
(การใส่ไฟล์รูปภาพ)
Line 5: Line 5:
 
นางสาวกชกร  ชาติวงษ์อมร
 
นางสาวกชกร  ชาติวงษ์อมร
  
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
  
 
==การใส่ไฟล์ VDO==
 
==การใส่ไฟล์ VDO==

Revision as of 02:19, 18 March 2016

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

jeep

นางสาวกชกร ชาติวงษ์อมร

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง