Jenjira.i-wiki1

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. ตัวหนา
 • ตัวเอียง

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความพิมพ์เหมือน

</pre> บรรทัดที่ 1

  บรรทัดที่ 2
     บรรทัดที่ 3
       บรรทัดที่ 4

</pre>

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Jenjira.i (talk) 02:38, 18 March 2016 (UTC)