Difference between revisions of "Jenjira.i-wiki1"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
(ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ)
 
Line 1: Line 1:
 
=ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ=
 
=ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ=
  
<!--Comment bullet แบบตัวเลข->
+
<!--Comment bullet แบบตัวเลข-->
 
==รายการ bullet==
 
==รายการ bullet==
#"'ตัวหนา'''
+
#'''ตัวหนา'''
 
*''ตัวเอียง''
 
*''ตัวเอียง''
  
Line 12: Line 12:
 
<br />บรรทัดที่ 4
 
<br />บรรทัดที่ 4
  
==ข้อความเหมือนพิมพ์==
+
==ข้อความพิมพ์เหมือน==
<pre>
+
</pre>
 
บรรทัดที่ 1
 
บรรทัดที่ 1
 
     บรรทัดที่ 2
 
     บรรทัดที่ 2
 
           บรรทัดที่ 3
 
           บรรทัดที่ 3
                บรรทัดที่ 4
+
              บรรทัดที่ 4
 
</pre>
 
</pre>
  
Line 26: Line 26:
 
:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 
:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  
<!--Comment ใส่ลายเซ็นต์-->
+
<!--Comment ใส่ลายเซนต์-->
[[User:Jenjira.i|Jenjira.i]] ([[User talk:Jenjira.i|talk]]) 02:27, 18 March 2016 (UTC)
+
[[User:Jenjira.i|Jenjira.i]] ([[User talk:Jenjira.i|talk]]) 02:38, 18 March 2016 (UTC)

Latest revision as of 02:38, 18 March 2016

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. ตัวหนา
 • ตัวเอียง

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

ข้อความพิมพ์เหมือน

</pre> บรรทัดที่ 1

  บรรทัดที่ 2
     บรรทัดที่ 3
       บรรทัดที่ 4

</pre>

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Jenjira.i (talk) 02:38, 18 March 2016 (UTC)