Duangdao.u-wiki1

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการจัดรูปแบบข้อความ

รายการ bullet

 1. ตัวหนา
 2. เลข2
 • ตัวเอียง

ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

บรรทัดที่1
บรรทัดที่2
บรรทัดที่3
บรรทัดที่4

ข้อความเหมือนพิมพ์

 บรรทัดที่1
  บรรทัดที่2
    บรรทัดที่3
     บรรทัดที่4

การใส่เส้นคั่น


ย่อหน้าข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Duangdao.u (talk) 01:40, 18 March 2016 (UTC)