Difference between revisions of "Chawanrat.s-wiki2"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
(ผลการประเมิณความพึงพอใจ)
Line 13: Line 13:
 
<center>รูปภาพที่ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำนวนรายด้าน
 
<center>รูปภาพที่ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำนวนรายด้าน
 
</center>
 
</center>
 +
 +
==การใส่ไฟล์ VDO==
 +
<mediaplayer>File:Habist-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer>
 +
  
 
==การสร้างตาราง==
 
==การสร้างตาราง==

Revision as of 03:59, 16 March 2018

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนาน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษษมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ดีมา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.77
รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำนวนรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

Error loading file:"Habist-cover-by-Violette.mp4"


การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 61 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์