Difference between revisions of "Chawanrat.s-wiki2"

From learnnshare
Jump to: navigation, search
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...")
 
(ผลการประเมิณความพึงพอใจ)
Line 8: Line 8:
 
</center>
 
</center>
  
===ผลการประเมิณความพึงพอใจ===
+
===ผลการประเมินความพึงพอใจ===
 
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษษมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ดีมา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.77
 
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษษมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ดีมา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.77
 
[[File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพที่ 2]]
 
[[File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพที่ 2]]

Revision as of 03:56, 16 March 2018

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนาน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษษมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ดีมา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.77
รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำนวนรายด้าน

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 61 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์