๊Udomlak.p-wiki2

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ พวงเพชร

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี - 1 ม.ค. 59 - 12 ส.ค.59 }