๊Udomlak.p-wiki2

From learnnshare
Revision as of 03:58, 18 March 2016 by Udomlak.p (Talk | contribs) (การใส่ไฟล์รูปภาพ)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

นางสาวอุดมลักษณ์ พวงเพชร

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี - 1 ม.ค. 59 - 12 ส.ค.59 }