เพ็ญพิสุทธิ์-คาโพ-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:20, 10 March 2017 by Phenphisut.k (Talk | contribs) (การสร้างตาราง)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพที่1
รูปภาพ1 กราฟวงกลมแสดงจำนวยนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน ‘‘สือการเรียนการสอน’’มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน ‘‘การทำงานเป็นทีม’’มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.54 ส่วนด้าน ‘‘การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางงการศึกษา’’มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
รูปภาพที่2
รูปที่ภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน


การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานต์