อัจฉราพรรณ-สมใจ-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:13, 10 March 2017 by Atcharaphan.s (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมิณความพึงพอใจ

ผลประเมิณความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเท๕โนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
รูปภาพ2
รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมิณความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย. 60 วันสงกรานต์