สุวภัทร-ถนัดทาง-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:10, 10 March 2017 by Suwaphat.t (Talk | contribs) (Created page with "==ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง== ==การใส่ไฟล์รูปภาพ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00

และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1

รูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดง

จำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2

รูปภาพ2
รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

Error loading file:"Habits-cover-by-violette.mp4"

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำนหดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปี
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานต์