สิทธินนท์-ตุ่นคำ-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:18, 10 March 2017 by Sittinon.t (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน91คนคิดเป็น91.00เเละเพศชายจำนวน9คนคำเป็นร้อยละ9.00ดังรูปภาพที่1
รูปภาพที่1
รูปภาพที่1กราฟวงกลมจำนวนเเละร้อยละจำเเนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในด้าน "สือการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึดษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพที่2
รูปภาพที่2
รูปภาพ 2 กราฟเเสดงค่าเฉลี่ยเเละเเสดงความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานค์