วันวิสา-บรรณามล-wiki2

From learnnshare
Revision as of 02:14, 10 March 2017 by Wanwisa.b (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== ===ข้...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 9.00 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยล่ะ จำแนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2

รูปภาพ2
รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย. 60 วันสงกรานต์