นิลาวัณย์-มูลชาติ-wiki2

From learnnshare
Revision as of 03:40, 10 March 2017 by Nilawan.m (Talk | contribs) (ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง)

Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง

การใส่ไฟล์รูป

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมเเสดงจำนวนและร้อยละ จำเเนกตามเพศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน“การทำงานเป็นทีม”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ2
รูปภาพ2
รูปภาพ 2 กราฟแท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน

การใส่ไฟล์ VDO

The media player is loading...

การสร้างตาราง

วันที่/เดือน/ปี กำหนดการ
1ม.ค.60 วันขึ้นปีใหม่
13-15 เม.ย.60 วันสงกรานค์