จันทร์ทิรา-เลิศวงศ์ร่มเย็น-wiki3

From learnnshare
Revision as of 03:49, 10 March 2017 by Janthira.l (Talk | contribs) (Created page with " =ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง= ==ลิงค์ที่น่าสนใจ== *จ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างลิงค์และแหล่งอ้างอิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

การสร้างแหล่งอ้างอิง

According to scicentists, the Sun is pretty big. [1]

The Moon, however, is not so big. [2]

แหล่งอ้างอิง

  1. E.Miller,The Sun,(New York: Academic Press, 2005),23-5.
  2. R.Smith,"Size of the Moon",Scientific American, 46(April 1978):44-6