User:Jarumon.s

From learnnshare
Jump to: navigation, search

ภาษาวิกิในการสร้างประวัติส่วนตัว

รูปภาพ 1

ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อ-สกุล นางสาวจารุมน โสภณภูมิปัญญา
  2. วันเกิด เกิดวันที่3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2540 อายุ19ปี
  3. ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา 56000

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านปางมะเยา จังหวัดเชียงใหม่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้นจาก โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ